Škola fyzioterapie zvířat

V roce 2019 a 2020 otevíráme

Školu fyzioterapie zvířat 

Kateřiny Plačkové.


Fyzioterapie zvířat si pomalu ale jistě dobývá své místo na poli veterinární a po-veterinární péče o zvířata. 

Náš projekt PhysioDOG Academy vznikl původně pro nadšené majitele psů, kterým jsme chtěli umožnit pečovat o pohybový aparát svých psů. Těší nás, že účastníci našich seminářů mají zájem o hlubší znalosti. Naši vášeň a lásku k fyzioterapii zvířat, společně s nepřekonatelnými zkušenostmi v oboru, s vámi budeme rádi sdílet.

Rozhodli jsme se vytvořit vzdělávací koncept, který na poli fyzioterapie malých zvířat bude rozvíjet nejen odbornost a profesionalitu, ale jsme přesvědčeni, že se nám podaří vytvořit kolektiv profesionálů, kteří budou podporovat a dobře prezentovat svůj nový obor. Naším cílem je vytvořit komunitu profesionálů v rovině kolegiality, kteří svou práci budou dělat nejen hlavou, ale hlavně srdcem. 

Kurz fyzioterapie zvířat

Roční kurz fyzioterapie malých zvířat poskytne komplexní vhled nejen do oborů a metod veterinární fyzioterapie, ale i orientaci v souvisejících oborech, jako je neurologie či ortopedie.

Náš kurz bude možná pro někoho netradiční. Priority má lektorka a iniciátorka Kurzu fyzioterapie zvířat, Kateřina Plačková, dvě: 

  1. perfektní znalost anatomie, fyziologie, souvisejících oborů i metod a možností fyzioterapie
  2. praxe je základ!

Jak ale tyto dva časově i odborně náročné body spojit? Rovnou upozorňujeme, že studium bude velmi náročné na domácí přípravu. Na kurzu nebude prostor vysvětlovat základní orientaci v názvosloví, anatomii či fyziologii. Chceme se věnovat výuce praktických dovedností. Chceme, abyste neváhali při sestavení rehabilitačního plánu a abyste si uměli poradit. Chceme mít čas probírat různé rehabilitační postupy a možnosti.

Kvalita kurzu je opřena o silné pilíře:

  • Teoretické i praktické moduly kurzu budou vždy vyučovat pouze lidé, kteří mají ve svém oboru praxi.
  • Nestane se, že by o rehabilitaci mluvil někdo, kdo ji nedělá, ale pouze vyučuje.
  • Hands on výukové bloky.
  • Praxe na rehabilitačním pracovišti.
  • Zkouška, která prověří vaše získané znalosti.

Absolvent kurzu fyzioterapie zvířat:

  • Bude mít znalosti v oblasti anatomie a fyziologie pohybového aparátu.
  • Bude se orientovat v oblasti ortopedie a neurologie v souvislosti s případy, se kterými se během výkonu fyzioterapie může setkat.
  • Bude schopen provést základní ortopedické a neurologické vyšetření, aby dokázal rozlišit situace, kdy bude případ přednostně referovat veterinárnímu lékaři.
  • Bude si plně vědom své kompetence a své pozice, s ohledem na profesionalitu a odpovědnost při výkonu fyzioterapie. Bude schopen se vyznat v lékařské zprávě.
  • Bude mít znalosti v metodách fyzioterapie a bude schopen sestavení a vedení rehabilitačního protokolu pro jednotlivé indikované skupiny zvířat.
  • Bude schopen použít některé metody manuální terapie, vyzná se v aplikaci fyzikálních terapií a bude schopen vést aktivní pohybovou terapii.

Organizace kurzu:

Kurz bude realizován formou výukových bloků - prodloužených víkendů (pátek až neděle), složených vždy z teorie a praktické výuky. Pokud není uvedeno jinak, výuka probíhá v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG.

KURZ ŠKOLY I. - termíny výukových bloků:
PLNĚ OBSAZENO

  • První výukový blok  11. - 13. října 2019
  • Druhý výukový blok  22. - 24. listopadu 2019 - poslední v roce 2019
  • Třetí výukový blok 24. - 26. ledna 2020
  • Čtvrtý výukový blok 21. - 23. února 2020
  • Pátý výukový blok 22. - 24. května (změna vyhrazena)
  • Šestý výukový blok 26. - 28. června 2020 (změna vyhrazena)
  • Sedmý výukový blok - 31. července - 2. srpna 2020 (změna vyhrazena)
  • Osmý výukový blok - 28. - 30. srpna 2020 (změna vyhrazena)
  • Devátý výukový blok - 2. - 4. října 2020
  • Desátý výukový blok - 28. - 30. května 2021 - NOVÝ TERMÍN!! 

KURZ ŠKOLY II. - termíny výukových bloků:
PLNĚ OBSAZENO

  • První výukový blok 19. - 21. června 2020
  • Druhý výukový blok 17. - 19. července 2020 - změna termínu!! na datum 24. - 26. července 2020
  • Třetí výukový blok - 14. - 16. srpna 2020 - změna termínu!! na datum 21. - 23. srpna 2020
  • Čtvrtý výukový blok - 18. - 20. září 2020
  • Pátý výukový blok - posun termínů!!
  • Šestý výukový blok -  11. - 13. června 2021
  • Sedmý výukový blok - 9. - 11. července 2O21
  • Osmý výukový blok -  20. - 22. srpna 2021
  • Devátý výukový blok - 17. - 19. září 2021
  • Desátý výukový blok - brzy zveřejníme


KURZ ŠKOLY III. - termíny výukových bloků:

  • První výukový blok 
  • Druhý výukový blok - 21. - 23. května 2021
  • Třetí výukový blok - 18. - 20. června 2021
  • Čtvrtý výukový blok - 23. - 25. července 2021
  • Pátý výukový blok - 13. - 15. srpna 2021
  • Šestý výukový blok - 24. - 26. září 2021
  • Sedmý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Osmý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Devátý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Desátý výukový blok - brzy zveřejníme


KURZ ŠKOLY IV. - termíny výukových bloků:

  • První výukový blok - 1. - 3. října 2021
  • Druhý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Třetí výukový blok - brzy zveřejníme
  • Čtvrtý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Pátý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Šestý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Sedmý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Osmý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Devátý výukový blok - brzy zveřejníme
  • Desátý výukový blok - brzy zveřejníme


V rámci kurzu je plánována povinná 2 týdenní praxe na rehabilitačních pracovištích (PhysioDOG + další pracoviště).

Dvoudenní stáž na ortopedické a neurologické klinice přednášejících veterinárních specialistů - můžete svým lektorům koukat při operacích přímo pod ruce.

Samostudium mezi výukovými bloky – předpřipravená témata k prostudování. Kurz bude velmi náročný na teoretickou výbavu a domácí studium, chceme se zaměřit převážně na praxi!!!

Po absolvování výuky bude požadováno vypracování 3 kompletních rehabilitačních protokolů s dokumentací a následnou obhajobou před zkouškou.

Závěrečná zkouška s komisí. Zkouška je složena z praktické, ústní a písemné zkoušky. Po úspěšném složení zkoušky (min. 70%) získá účastník CERTIFIKÁT o absolvování celého studia. Zároveň mu bude udělen unikátní profesní titul. 

Obsah kurzu:

    1. Úvod do fyzioterapie, Vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapie 
      - přínos fyzioterapie
      - hojení tkání, zánět, imobilizace, re-mobilizace
      - tvorba rehabilitačního zápisu
      - anamnéza
      - palpace
      - diagnostika postoje a pohybu
      - měření
    2. Anatomie pohybového aparátu:
      - kostra
      - vazy, klouby, šlachy, fascie
      - svaly
      praktický blok: palpace, úpony/odstupy svalů na kostře
    3. Fyziologie svalové a kosterní soustavy
      - svalová kontrakce
      - vedení nervového vzruchu
      - fungování pohybového aparátu
    4. Ortopedický blok:
      - nejčastější ortopedické diagnózy hrudní končetiny (trauma, degenerativní onemocnění, autoimunitní a zánětlivá onemocnění, onkologická onemocnění)
      - nejčastější ortopedické diagnózy pánevní končetiny
      - chirurgické řešení běžných ortopedických diagnóz
      - konzervativní léčba
      praktický blok
    5. Neurologický blok:
      - funkční neuroanatomie
      - fyziologie svalové kontrakce a nervový vzruch
      - nejčastější neurologické diagnózy: onemocnění centrální nervové soustavy, onemocnění periferní nervové soustavy; degenerativní, zánětlivá, traumatická a genetická onemocnění
      - řešení chirurgické a konzervativní
      praktický blok: základní neurologické vyšetření
    6. Pohybová terapie, Rehabilitace geriatrických pacientů, sportujících psů 
      - asistovaná pohybová terapie, pasivní pohybová terapie, aktivní pohybová terapie
      - podpůrné pomůcky v rehabilitaci zvířat
      - fyzioterapie sportujících a geriatrických psů
    7. Manuální metody fyzioterapie:
      - kloubní mobilizace
      - masáže, strečink
      - měkké techniky
      praktický blok: PROM, strečink, měkké techniky
    8. Fyzikální metody fyzioterapie:
      - aquaterapie
      - elektroterapie
      - laser, ultrazvuk, magnet, termoterapie, ostatní...
      - vliv fyzikální terapie na hojení tkání a otevřených ran
    9. Rehabilitace ortopedického pacienta od A do Z:
      - cíle fyzioterapie
      - rehabilitační postupy
      - tvorba rehabilitačního plánu
    10. Rehabilitace neurologického pacienta od A do Z:
      - cíle fyzioterapie
      - rehabilitační postupy u jednotlivých diagnóz
      - tvorba rehabilitačního plánu

   Obsah kurzu přizpůsobujeme potřebám jednotlivých lektorů a posloupnost témat jednotlivých bloků není závazná!

Lektoři

 

Finanční podmínky

Cena studia, včetně dvoutýdenní stáže v Centru fyzioterapie zvířat PhysioDOG, veškerých výukových materiálu, odborné literatury a pomůcek k výuce je 154.000 Kč / 6.240 EUR.
Cena nezahrnuje platbu za stáž na ortopedickém a neurologickém pracovišti 2x 2 dny (pracoviště jsme pro studenty zajistili a praxi domluvili přímo na klinikách) 1. 900 Kč/ 1 den stáže.

Po potvrzení oficiální přihlášky z naší strany bude možné provést platbu buď jednorázově, nebo splátkovou úhradou ceny a rezervace místa je po uhrazení 1. splátky.

V případě jednorázové platby je termín splatnosti 1 měsíc od odeslání přihlášky. V případě zálohových plateb je splatnost ceny následující:

1. splátka ve výši 20 %, tedy 30.800 Kč / 1.248 EUR, je splatná do jednoho měsíce od odeslání přihlášky.

2. splátka ve výši 41.100 Kč / 1.664 EUR je splatná tři týdny před prvním výukovým blokem.

3. splátka ve výši 41.100 Kč / 1.664 EUR je splatná tři týdny před pátým výukovým blokem.

4. splátka ve výši 41.100 Kč / 1.664 EUR je splatná tři týdny před osmým výukovým blokem.

Bankovní spojení:
Účet vedený u Komerční  banky

Číslo účtu: 107-9608840287/0100

IBAN: CZ7301000001079608840287

SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Poznámka: Škola a Vaše jméno 

Storno podmínky

V případě, že se rozhodnete zrušit přihlášku ke studiu do dvou měsíců před konáním prvního výukového bloku, vrátíme Vám zaplacenou cenu nebo 1. splátku v plné výši. Za zrušení přihlášky v období dvou až jednoho měsíce předem, budeme požadovat storno poplatek ve výši 50% 1. splátky a v případě zrušení přihlášky méně než měsíc před konáním prvního výukového bloku, je částka ve výši 1. splátky nevratná.

V případě 2. až 4. splátkové platby jsou již zaplacené splátky nevratné.

Podmínky přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání, zkušenosti s manipulací zvířat, anglický jazyk (odborná literatura ke studiu bude i v AJ). Výhodou je znalost anatomie (alespoň orientační).


PARTNEŘI ŠKOLY FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT KATEŘINY PLAČKOVÉ

Online přihláška

Škola fyzioterapie zvířat Kateřiny Plačkové (IV. kurz)